zpět na úvod

Poučení - GDPR:

WWW Stavba s.r.o. - Poučení o zpracování osobních údajů (dále jen „Poučení“)


WWW Stavba s.r.o. jako provozovatel internetových stránek www.wwwstavba.cz zpracovává osobní údaje zájemců o zaslání firemního katalogu (dále jen „Zájemců“) v souladu
s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení“).

Správce osobních údajů


WWW Stavba s.r.o. , Nový Šaldorf 777, 671 81 Znojmo , IČO: 25509942 , provozovatel internetových stránek www.wwwstavba.cz a vydavatel firemního katalogu WWW Stavba s.r.o.
(dále jen „Katalog“), telefon: 776295122, e-mail: info@wwwstavba.cz, webová stránka: www.wwwstavba.cz . 

Rozsah a účel zpracovávaných osobních údajů


WWW Stavba s.r.o. jako vydavatel vlastního firemního katalogu zpracovává osobní údaje svých odběratelů poskytnuté prostřednictvím formuláře registrace nebo jinou cestou, např.
telefonicky či písemně, a to za účelem zasílání tištěného katalogu WWW Stavba s.r.o. a dalších sdělení souvisejících s realizací novostavby RD nebo dalšími aktivitami firmy
WWW Stavba s.ro., určenými pro zájemce o stavbu rodinných domů . 
Zpracovávané osobní údaje mohou zahrnovat zejména:
- Jméno a příjmení
- Doručovací adresa
- E-mail
- Telefon
- V souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce Osobní údaje odběratelů zpracovává WWW Stavba s.r.o. v rozsahu, v jakém je v souladu se zákonem nebo s příslušným
souhlasem odběratele obdrží od odběratele. Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.

Způsob zpracování osobních údajů


WWW Stavba s.r.o. jako vydavatel
firemního katalogu WWW Stavba s.r.o. zpracovává osobní údaje odběratelů automatizovaně i manuálně při dodržení všech bezpečnostních
zásad pro správu a zpracování osobních údajů, a to sama. Osobní údaje bez výslovného souhlasu klienta nebudou předávány do států, které mají horší pravidla pro nakládání
s osobními údaji než Česká republika. 

Zdroje osobních údajů


Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od Zájemců zejména v souvislosti s registrací Zájemce pro zasílání firemního katalogu WWW Stavba s.r.o . případně v rámci další
komunikace se zájemci, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které Zájemce firmě WWW Stavba s.r.o. poskytne.

Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů, následek odmítnutí 


Poskytnutí osobních údajů Zájemců je dobrovolné. V rozsahu, v jakém je firma WWW Stavba s.r.o. na základě zákona povinna osobní údaje Zájemců zpracovávat a uchovávat, je poskytnutí
některých osobních údajů nezbytné pro samotnou možnost poskytování služeb ze strany firmy WWW Stavba s.r.o.. Těmito údaji, nezbytnými pro poskytnutí služby, jsou: všechna jména a
příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa. Tím, že Zájemce poskytne takové údaje fimě WWW Stavba s.r.o., bude takové jednání považováno za výslovné udělení souhlasu se
zpracováním těchto osobních údajů firmou WWW Stavba s.r.o., a to do odvolání. 

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny 


Osobní údaje Zájemců mohou být zpřístupněny pouze pověřeným zaměstnancům WWW Stavba s.r.o., vydavatele firemního katalogu WWW Stavba s.r.o. , osobám spolupracujícím s firmou
WWW Stavba s.r.o. na plnění jejích povinností (včetně realizace práv a povinností vyplývajících ze smluv uzavřených se Zájemci), osobám oprávněným na základě jiných právních
předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod). Tyto údaje mohou být zpřístupněny i dalším osobám v návaznosti na zvláštní souhlas klienta. 

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů


Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a Odběratel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím
písemné výpovědi, nebo e-mailem na info@wwwstavba.cz. Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno firmě WWW Stavba s.r.o., může firma zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému
svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností, nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

Období, pro které Odběratel souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů


Souhlas se zpracováním se uděluje na celé období provozu webové stránky www.wwwstavba.cz. Období, pro které je souhlas udělen, končí také odvoláním souhlasu (viz také výše).
Další činnost související se zpracováním osobních údajů se řídí Zákonem a Nařízením v platném znění.

.